Zasady korzystania z Archiwum Głównego

Ruchu Światło-Życie w Lublinie

 

Zasady korzystania z pomocy archiwalnych

1. Użytkownik ma prawo dostępu do pomocy archiwalnych (karty inwentarzowe, wstępy do zespołów itp.) bez specjalnego zezwolenia.

2. Korzystanie z pomocy archiwalnych jest nieodpłatne.

Zasady bezpośredniego dostępu do archiwaliów

3. Na bezpośrednie korzystanie z archiwaliów wymagane jest pozwolenie dyrektora archiwum. W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć pisemny wniosek określający nazwy zespołów archiwalnych, z których chce się skorzystać, cel badań oraz temat pracy. Do wniosku należy dołączyć rekomendację instytucji prowadzącej badania lub prowadzącej poszukiwania archiwalne w innych celach. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zawodowo samodzielne badania naukowe.

4. Bezpośrednie korzystanie z materiałów archiwalnych jest bezpłatne.

5. Korzystanie z elektronicznych baz danych jest odpłatne. Koszt określa załączony cennik.

6. Korzystanie z materiałów odbywa się w pomieszczeniu archiwum, wyznaczonym do tego celu.

7. Archiwaliów nie wypożycza się poza archiwum.

8. Korzystający wpisuje się każdorazowo do księgi obecności.

9. Korzystający zamawia potrzebne mu archiwalia, wypełniając w tym celu kartę udostępniania akt. Na każdy zespół archiwalny należy wypełnić odrębną kartę.

Na jednej karcie udostępniania można zamówić maksymalnie:

10 jednostek inwentarzowych materiałów aktowych

lub 1 temat fotografii

lub 1 nagranie

10. Po zapoznaniu się z materiałami korzystający zaznacza to w teczce, wypełniając kartę specjalnie do tego celu dołączoną.

11. Warunkiem korzystania w archiwum z niepublikowanych prac naukowych jest wypełnienie specjalnego wniosku.

12. Po zapoznaniu się z materiałami, korzystający zwraca je do magazynu.

13. Użytkownik ma prawo zamówienia reprodukcji udostępnionych archiwaliów. Koszt określa załączony cennik.

14. Ze względu na stan zachowania dokumentacji i proces konserwacji, archiwum może odmówić wykonania kopii kserograficznych niektórych dokumentów.

15. Ze względu na stan zachowania dokumentacji i proces konserwacji archiwum może udostępnić tylko kopie niektórych akt.

16. Poszukiwania materiałów archiwalnych (tzw. kwerendy) wykonują pracownicy archiwum po złożeniu odpowiedniego wniosku. Koszt określa załączony cennik.

17. Korzystającemu z materiałów archiwalnych zabrania się:

1) wyłączać jakiekolwiek dokumenty,

2) zmieniać porządek układu dokumentów archiwalnych,

3) dokonywać w aktach zmian, poprawek, przeróbek lub uzupełnień,

4) dokonywać w aktach notatek, znaków, uwag itp.,

5) udostępniać otrzymane do wglądu archiwalia innym osobom,

6) przynosić do czytelni aparaty fotograficzne,

7) palić tytoniu, spożywać posiłki.

18. Zabrania się bez wiedzy i zgody archiwum udostępniającego materiały archiwalne publikowania treści zawartych w tych materiałach, z którymi zapoznał się korzystający.

19. Korzystający obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i stosować się do jego postanowień. Zapoznanie się potwierdza własnoręcznym podpisem.

20. Regulamin wchodzi w życie z dn. 1 maja 2004 r.

 

 

Dyrektor Instytutu

im. Ks. Franciszka Blachnickiego

Ks. dr Mirosław Kiedzik

 

Dyrektor Archiwum Głównego
Ruchu Światło-Życie

Mgr Robert Derewenda