STATUT INSTYTUTU

IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

 

§ 1. Nazwa i charakter Instytutu

„Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego” jest dziełem o charakterze naukowo-dydaktycznym, badawczym i formacyjnym, powołanym przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.

§ 2. Status prawny, siedziba i pieczęć

1. Status prawny i siedziba

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego, zwany dalej Instytutem, jest kościelną osobą prawną i działa na podstawie:

dekretu Odpowiedzialnej Głównej (jako wyższej przełożonej w rozumieniu Art. 8 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm./) Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła z dnia 21 listopada 1998 r., Nr 12/98,

ustaw Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła,

przepisów Prawa Kanonicznego,

przepisów niniejszego Statutu.

Siedzibą Instytutu jest Krościenko.

2. Pieczęć

Instytut posługuje się pieczęcią okrągłą ze znakiem ΦΩΣ-ΖΩΗ z napisem w otoku: Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego.

§ 3. Cel Instytutu

Cele Instytutu są następujące:

1. Zachowanie duchowej spuścizny ks. Franciszka Blachnickiego. Działalność naukowo-ba­daw­­cza i wychowawcza dla pogłębienia i rozwoju działalności formacyjnej, określonej przez ks. Franciszka Blachnickiego, zmierzająca do przekazania jej przyszłym pokoleniom.

2. Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych, służących wychowaniu człowie­ka otwartego na ludzi i wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie.

3. Prowadzenie działalności archiwalnej, redakcyjnej, wydawniczej i innej dla rozpowszechniania idei zainspirowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego.

4. Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami świeckimi i kościelnymi odnośnie do realizacji celów określonych w pkt. 1-3.

§ 4. Rada Instytutu

1. Radę Instytutu powołuje Odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

2. Rada Instytutu jest organem opiniodawczo-doradczo-kontrolnym Instytutu.

3. Do zadań Rady należy:

ustalanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów i planów działalności Instytutu,

kontrolowanie realizacji programów i planów,

opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Instytut,

opiniowanie sprawozdań z działalności Instytutu,

4. Rada liczy od trzech do pięciu osób.

5. Członków Rady powołuje Odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

6. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Odpowiedzialną główną Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

7. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Instytutu lub 2/3 członków Rady.

8. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku.

§ 5. Zarząd Instytutu

1. Bezpośrednie kierownictwo powierza się Zarządowi Instytutu, w skład którego wchodzą: dyrektor, jego zastępca oraz osoby powołane przez Dyrektora Instytutu.

2. Dyrektora i jego zastępcę mianuje Odpowiedzialna główna, po zasięgnięciu opinii Rady, na okres pięciu lat z możliwością powtarzania kadencji.

Do zadań Dyrektora należy:

odpowiedzialność za właściwy kierunek działalności Instytutu w duchu Statutu,

kierowanie pracami Instytutu zgodnie z programem ustalonym i zatwierdzonym przez Radę Instytutu,

troska o właściwy poziom merytoryczny działalności Instytutu,

organizowanie i nadzorowanie działalności poszczególnych komórek pracy Instytutu,

tworzenie Oddziałów terenowych Instytutu,

reprezentowanie Instytutu wobec władz kościelnych i państwowych; podpisywanie dokumentów, zawieranie umów itp.,

współdziałanie z Radą Instytutu, przedstawianie jej problemów i spraw Instytutu.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:

- odpowiedzialność za właściwe administrowanie Instytutem i jego mieniem;

- kierowanie działem administracyjnym

3. Kierowników Zakładów, Oddziałów i działów itp. mianuje Dyrektor Instytutu.

4. Do zadań osób kierujących Zakładami, Oddziałami i działami Instytutu należy organizacja i realizacja celów powierzonych im Zakładów i Oddziałów oraz wykonywanie zaleceń i decyzji Dyrektora Instytutu.

§ 6. Formy działania

Cele statutowe Instytut realizuje przez:

1. opiekę nad zbiorami stanowiącymi dziedzictwo ks. Franciszka Blachnickiego, zabezpieczanie i opracowanie ich, oraz udostępnianie i rozpowszechnianie;

2. opracowanie dotychczasowych i wypracowanie nowych form formacyjnych;

3. wydawanie, publikowanie opracowań naukowo-badawczych własnych i obcych, zgodnych z profilem Instytutu, pogłębiających życie religijne i poszerzających horyzonty wiary;

4. referaty, wykłady i prelekcje związane z ideą i nauczaniem ks. Franciszka Blachnickiego;

5. redagowanie i wydawanie materiałów formacyjnych dla członków Ruchu Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i innych dzieł ks. Franciszka Blachnickiego;

6. prowadzenie różnych kursów i szkoleń;

7. prowadzenie ośrodków rekolekcyjno-formacyjnych;

8. działalność usługową, produkcyjną, handlową i inne formy działalności, mające na celu pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową.

§ 7. Majątek Instytutu

1. Majątek Instytutu stanowią środki finansowe i rzeczowe przekazane do jego dyspozycji przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.

2. Realizacja celów statutowych Instytutu finansowana jest z następujących źródeł:

zbiórki, ofiary i darowizny kościelnych osób prawnych, instytucji i osób świeckich,

dochody z działalności wydawniczej, kolportażowej, fonograficznej, videograficznej, usługowej, handlowej,

dochody wynikające z praw autorskich,

dotacje i subwencje,

inne przychody.

§ 8. Rozwiązanie Instytutu może nastąpić z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego. W tym przypadku wszelkie jego dobra przechodzą na Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.


Krościenko, 21.11.1998 r.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.